1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertrans PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie
(67-200), przy ul. Piastowska 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936367, NIP 6931856002 , Nr REGON 390688876, kapitał zakładowy: 1 500 000,00 zł

2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji usług oferowanych przez Intertrans PKS Sp. z o.o.,
• realizacji umów zawartych z Intertrans Sp. z o.o.,
• wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
• rozpatrzenia reklamacji, udzielenie odpowiedzi na zapytanie,
• realizacji marketingu usług Intertrans PKS Sp. z o.o.

3)Podstawy prawne przetwarzania danych:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3) Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów:
• dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
• dane identyfikacyjne
• adres zamieszkania
• adres IP
• pesel
• nr dowodu osobistego
• nr legitymacji

4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
• podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne.
• firmy dostarczając pocztę, przesyłki, uprawnione organy państwowe i publiczne.
• podmioty świadczące usługi związane z realizacją usług turystycznych

5) Podawane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celu przetwarzania. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy je dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Dane objęte dokumentacją księgową i rachunkową przetwarzamy przez okres pięciu lat od zakończenia roku podatkowego, w którego dany dokument dotyczy.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy lub usługi.